นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด

ในฐานะผู้จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ “HONDA” บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญของการยึดมั่นการประกอบธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยคำนึงถึงการดำเนินการอย่างถูก ต้องตามกฎหมาย รับผิดชอบต่อสังคมและทุ่มเทต่อพันธกิจสำคัญ คือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการ ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ การขายและการให้บริการที่ดีที่สุดด้วยมาตรฐานของ “ฮอนด้า”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในมาตรฐานการประกอบธุรกิจ “บริษัท” ให้กับลูกค้า ผู้ใช้บริการและผู้ที่สนใจรถยนต์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ “บริษัท”

2. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ บุคลากรของบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึง เจ้าของธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกด้านของบริษัทฯ ตลอดจนผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบริษัทและบุคลากรของบริษัทฯ ในการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ใช้บริการ และผู้ที่สนใจรถยนต์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของฮอนด้า อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบของภาครัฐ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของฮอนด้า รวมถึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาประมวลผลที่บริษัทฯ มีกับฮอนด้า

3. เพื่อให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ผู้ใช้บริการและผู้ที่สนใจรถยนต์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของฮอนด้า ทั้งในด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร การนำเสนอบริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อการเสนอสิทธิประโยชน์อื่นๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการประกอบธุรกิจฮอนด้าของผู้จำหน่าย ทั้งด้านการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การบริหารจัดการ การกำกับดูแล ต้นทุนการดำเนินงานและการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

คำจำกัดความ

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่อาจใช้เพียงลำพังหรือใช้ร่วมกันกับข้อมูลอื่นเพื่อระบุตัวบุคคล หรือทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

“เจ้าของข้อมูล” หมายถึง บุคคลธรรมดา ได้แก่ ลูกค้าอันหมายรวมถึงลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย ผู้ใช้บริการ และประชาชนที่สนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของฮอนด้า

“บริษัท ฯ” หมายถึง บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล มีหน้าที่กำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

“ผู้รับจ้างทำของ” หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่รับจ้างทำของต่อจากบริษัท ฯ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด และเข้าทำข้อตกลงที่มีกับบริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด หรือตามตำสั่งของบริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด

“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบบุคล

“ข้อตกลงที่มีกับฮอนด้า” หมายถึง สัญญาผู้จำหน่าย สัญญา/ข้อตกลงอื่นใด รวมถึงสัญญาประมวลผลข้อมูลที่มีกับบริษัท ฯ

นโยบายความเป็นส่วนตัว
(Privacy Notice)

1. บริษัทฯ จะเคารพสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือดำเนินตามมาตรการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่อันชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบบุคคคลอย่างจำกัดและเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ขอบเขตและใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลอาจกระทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงที่มีกับผู้ผลิ ตรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า และสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้และให้ความยินยอมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมประกอบไปด้วย (1) ชื่อ-นามสกุล (2) วัน เดือน ปี เกิด-อายุ (3) ที่อยู่ (4) หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร (5) Email (6) บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/บัตร ข้าราชการ (7) อาชีพ (8) ประวัติการเข้าซ่อมบำรุง (9) ใบสมัครในกิจกรรมต่างๆ (10) รายได้ (11) ทะเบียนรถ/หมายเลขเครื่อง (12) ความสนใจในผลิตภัณฑ์ (13) ใบขับขี่รถยนต์ (14) Line หรือกรณีอื่นใดที่คล้ายกัน (15) ประวัติการเคลมความเสียหาย (16) ใบจอง/สัญญาซื้อขาย/สัญญาเช่าซื้อ/กรมธรรมป์ประกันภัย (17) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์หรือผลิตภัณฑ์รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า

2. บริษัทฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับความสนใจและบริการที่ใช้ เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ ทุพพลภาพ ความพิการ หรือข้อมูลอื่นใด ที่อาจนำไปใช้ประโยชน์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ โดย บริษัทฯ จะขอความยินยอม (โดยใช้แบบหนังสือยินยอม) จากเจ้าของข้อมูลก่อนทำการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวเพื่อกิจกรรมดังกล่าวทุกกรณี

3. บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคค ลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดของฮอนด้า

4. บริษัทฯ จะดำเนินการใดๆ เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ ได้รับจากเจ้าของข้อมูล เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และจะใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้กับเจ้าของข้อมูลตามหนังสือแจ้งการประมวลผลของบริษัทฯ เท่านั้น โดยรายละเอียดที่เกี่ยวกับหนังสือแจ้งการประมวลผลของบริษัทฯ จะได้ประกาศเป็นการทั่วไปให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจฮอนด้าได้ทราบ และจะนำส่งหรือแจ้งให้กับเจ้าของข้อมูลทราบก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูล หรืออาจให้เจ้าของข้อมูลศึกษาจาก www.unitedhonda.com ก็ได้

5. บริษัทฯ จะกำกับดูแลบุคลากรของบริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลของเจ้าของข้อมูลไว้เป็นความลับ และมิให้ใช้และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกินกว่าวัตถุประสงค์ที่แจ้งต่อเจ้าของข้อมูล ณ ขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

6. บริษัทฯ จะจัดให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของตน ตามที่กฎหมายกำหนด และ เป็นไปตามหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

7. บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้เจ้าของข้อมูลเชื่อว่า บริษัทฯ อยู่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล

8. บริษัทฯ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวการณ์ของธุรกิจ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การติดต่อเกี่ยวกับการบังคับใช้นโยบายฉบับนี้

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ มีปัญหาหรือข้อสอบถามเกี่ยวกับการบังคับใช้นโยบายฉบับนี้ ในการปฏิบัติงาน ให้ติดต่อได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ : ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-432-2222
อีเมล์ : [email protected]

ประกาศ ณ วันที่
28 มิถุนายน 2564

Uto